Träd, buskar, häck & landskapsväxter

Stommen i trädgårdar och parker utgörs av träd, buskar och häckar. Det är långlivade växter
som skapar struktur, rumskänsla och insynsskydd men också är tydliga årstidsmarkörer som
bidrar med skönhet på många plan. Dessutom erbjuder träden ekosystemtjänster som
vindskydd, skuggning (nedkylning) och dagvattenhantering. Träden är utemiljöns ryggrad, de
ger nödvändig höjd och sätter tonen på en plats. De väljs utifrån storlek, växtsätt, bladfärg
och ibland för sin blomning, många gånger för att de är snabbväxande eller långlivade.
Trädkronorna skuggar varma platser och de skapar en trygg och omslutande miljö.
Tillsammans med prydnadsbuskar och häckar är de viktiga boplatser för smådjur och
insekter.

Prydnadsbuskar har stor variation i storlek, form, färg och blomning. Det finns
prydnadsbuskar för de mest anspråkslösa – och de mest krävande – miljöer. Vissa har
framförallt ett vår- eller sommarvärde i form av anslående blomning medan andra
uppmärksammas för sina höstfärger. De städsegröna buskarna har ett prydnadsvärde året
om. Vissa kan formklippas, men de flesta odlas friväxande. Många större prydnadsbuskar går
utmärkt att stamma upp till flerstammiga träd för små trädgårdar. Flertalet prydnadsbuskar är lättskötta, om de planteras omsorgsfullt på rätt växtplats – ett visst beskärningsbehov kan
dock förekomma. I E-plantsortimentet finns ett stort urval av de mest användbara
prydnadsbuskarna. Häckväxter är inramning, struktur och vindskydd i ett. En häck kan vara låg eller hög och bidra till att dela in trädgården i olika rum. Friväxande häckar kräver liten skötsel, men mer plats medan klippta häckar är formstarkare om än mer skötselkrävande. Vissa häckar är vintergröna, några blommande.

Lövfällande växter i kruka kan planteras under hela växtsäsongen, men
etableringen gynnas av plantering vår och höst då jorden är fuktigare.
Lövfällande växter med klump planteras på våren från det att tjälen gått ur jorden tills
bladen börjar slå ut eller under hösten fram till tjälen sätter stopp. Betula, Carpinus,
Crataegus, Fagus, Populus, Salix och Quercus planteras med fördel på våren eller mycket
sent på hösten.
Städsegröna växter: Plantera vår eller höst, men inte senare än slutet av september i
Mellansverige och slutet av oktober i södra Sverige.
Häckplantor: Plantor som är barrotade planteras tidig vår.

Eftersom träd, buskar och häckar ska stå på samma plats i många år är det extra viktigt att
välja art och sort utifrån ståndortsförhållandena som råder på platsen. En växt som är
anpassad till rådande livsmiljö har betydligt större chans att utvecklas bra, hålla sig frisk och
bli långlivad. Framförallt är det viktigt att ta hänsyn till om jorden är torr eller fuktig,
näringsrik eller näringsfattig, sur eller basisk. Du behöver även beakta om läget är soligt eller skuggigt. Självklart ska du välja en frisk sort som är härdig på platsen och trivs i svenska förhållanden. Välja gärna E-plantor som är utvalda efter dessa kriterier. Lägg särskilt märke till sorter som har egenskaper som skiljer sig från de rena arterna, till exempel genom att vara friskare, härdigare eller ha en lägre sluthöjd.

“Träd och buskar skapar karaktär, struktur och rumskänsla. de flesta kräver endast lite skötsel och kommer skänka dig glädje under många år”

Kontakta oss

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm