Träd, buskar, häck & landskapsväxter

Träd kan vara höga, låga, smala, breda, snabbväxande, blommande osv. Gemensamt för dem alla är att de bildar tak- och skapar rumskänsla i vår miljö. Träden erbjuder dessutom många reglerande ekosystemtjänster som vindskydd, kylning genom beskuggning av varma platser och dagvattenhantering. Men de är även viktiga boplatser för många djur och insekter. 

Prydnadsbuskarna erbjuder färgrik blomning, spännande bladverk, sprakande höstfärg, pollen och nektar till fjärilar och bin och i många fall lättskötta ytor. Några har dessutom vackra färgade grenar i rött, grönt eller gult som ger färg åt planteringen även vintertid. Höjden kan variera allt från krypande marktäckarande till en höjd på flera meter. Det finns både lövfällande och vintergröna buskar, där de vintergröna erbjuder insynsskydd och grönska även vintertid. Blanda gärna vintergrönt med lövfällande för att skapa en spännande plantering året om.

Med häckväxter ramar du in trädgården, delar den i olika rum, skapar insynsskydd och kan skapa lugna platser med lä. Det finns sorter för alla lägen och smaker. Låga, höga, strikt klippta, friväxande, vintergröna och blommande. Mest lättskött är en friväxande häck som inte behöver årlig beskärning. Nackdelen är att den är mer utrymmeskrävande än den klippta häcken 

Vid val av växt är det alltid viktigt att utgå ståndortsförhållandena som råder på platsen. En växt som är anpassad till rådande förhållanden har mycket större chans att utvecklas bra. Ställ dig därför frågorna: Är jorden torr eller fuktig, näringsrik eller näringsfattig, sur eller basisk? Hur är ljusförhållandena, är det soligt eller skuggigt?
En förutsättning för att växten ska utvecklas bra är alltid att sorten/arten är frisk och så pass härdig att den klarar klimatet på platsen. Välj gärna E-plantor som just är utvalda på dessa kriterier.

Hos oss på Plantskolan i Ängelholm AB odlar vi ett fint sortiment prydnadsaplar,
prydnadskörsbär, silverpäron med mera. Dessa är ofta bottenförädlade och förekommer med stamhöjd 90-110 cm eller 100-120 cm beroende på art. Även förgrenade ungträd med genomgående stam är vanligt, fördelen med dessa är att man själv kan stamma upp, klippa bort sidogrenar, och därmed själv bestämma stamhöjden. Mindre prydnadsträd är oftast toppförädlade vilket innebär att stamhöjden inte ändras under trädets livstid. Tillväxten sker i kronans grentoppar och stammen blir grövre efterhand. Med tanke på detta är dessa prydnadsträd väl lämpade för den lilla villaträdgården eller för odling i urna vid entrén eller på terrassen. Varför inte välja ett prydnadsträd väl anpassat för svenskt klimat istället för ett citrusträd eller ett olivträd?

“Träd och buskar skapar karaktär, struktur och rumskänsla. de flesta kräver endast lite skötsel och kommer skänka dig glädje under många år”

Kontakta oss

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm