Växter är levande material och det bästa är att plantera inom en till två dagar efter
inköp/leverans. I väntan på plantering är det viktigt att skydda växterna. Förvara växterna
svalt i skydd från sol och vind och håll dem fuktiga. Barrotade växter är extra känsliga för uttorkning.

Jord av bra kvalitet är en förutsättning för att växten ska trivas och utvecklas bra.
Jorden ska vara porös och dräneringen god. Om befintlig jord är av bra kvalitet och finns i tillräcklig mängd, är det oftast bäst att plantera direkt i den. Fördelen med naturligt bildad jord är att det finns ett värdefullt biologiskt liv, en stabil struktur och hög mullhalt.

I en tät lerjord kan det råda brist på syre. Förbättra jorden i övre jordskiktet (30–50 cm
djupt) genom att blanda i mullrikt material såsom torv- eller barkmull.

En bättre dränering uppnås genom att vattnet leds bort, till exempel med dikning. På fuktiga platser är det en fördel att plantera växterna på en upphöjning så att vatten inte samlas i planteringsgropen.

För att inte växter med tunga jordklumpar ska sjunka efter planteringen måste
planteringsgropens botten vara stabil. Just där rotklumpen ska placeras ska gropens botten vara packad och bestå av enbart (befintlig) mineraljord. Runt om, där rötterna ska bre ut sig, ska jorden vara porös. Består växtbäddens botten av ditforslad jord eller om den av annan anledning inte är stabil ska tunga växter planteras 5–10 cm ovan markytan då de sjunker när jorden sätter sig.

Växtrötterna utvecklar sig i både sid- och djupled men allra mest i sidled.
Därför ska utrymmet i sidled vara väl tilltaget. Sammanhängande växtbäddar är alltid bättre än isolerade växtgropar. En generell regel är att ett medelstort träd kräver minst 7–8 kubikmeter tillgänglig jord för att kunna utvecklas optimalt.

Buskar, häckar och perenner behöver inte lika stort utrymme för rötterna som träd. För
buskar ska växtbädden vara porös till minst 60 cm djup. För perenner kan den vara något grundare bearbetad. Minimimått (bredd x djup i cm) som vägledning: Träd, rosor,
rhododendron, klätterväxter, solitärbuskar: 80 x 60 cm. Prydnadsbuskar, bärbuskar,
barrväxter, häckplantor, större perenner: 40 x 60 cm. Medelstora och små perenner: 30 x 40 cm.

Rätt planteringsdjup ger växterna de rätta förutsättningarna att snabbt
bilda rötter och etablera sig. Alltför djup plantering leder till syrebrist för rötterna och
försvårar etableringen. Träd i kruka planteras på samma nivå som i krukan eller någon
centimeter högre om platsen är mycket fuktig eller jorden mjuk. Träd med jordklump ska
planteras med rotklumpens översida i marknivå. Fruktträd ska alltid planteras så att
ympstället är ovan jord.

Barrotade växter planteras med rothalsen i marknivå. Undantag är arter av Salix och Populus
som planteras på 10–20 cm djup.

Klematis (med undantag för atragene-klematis) planteras med rothalsen ca 10 cm under
markytan. Rosor planteras med förädlingsstället (ympstället) ca 10 cm under markytan.

Rötterna ska vara fuktiga när de sätts ner i jorden. Detta gäller både växter odlade
i kruka, med klump och barrotade plantor. En torr jordklump suger inte åt sig vatten efter
plantering ens vid riklig vattning eller kraftigt regn. Bästa sättet är att doppa krukan/klumpen
i en balja med vatten tills det slutar bubbla. Vattna direkt efter plantering och håll sedan
jorden väl genomfuktad.

Kontrollera jordens fuktighet minst en gång i veckan, under varma perioder oftare. Efter
etablering, vanligtvis från och med tredje säsongen, kan vattning begränsas till torra
perioder. Vattna alltid så att jorden blir fuktig på djupet. Olika jordar behöver olika mycket
vatten. Väldränerade jordar behöver vattnas oftare än en dåligt dränerad. På dåligt
dränerade jordar finns risk att vattnet blir stående och kväver rötterna.

Gödsla inte under första säsongen. Rötter växer lättare ut i jord med lågt näringsinnehåll. Tidigt den andra våren börjar gödslingen med ett välbalanserat och komplett gödselmedel, gärna långtidsverkande. Komposterad stallgödsel är ett bra alternativ
som även gynnar jordens struktur och mikroliv, ett fem cm tjockt lager kan vara lagom. Gödsla fortsättningsvis varje vår tills planteringen vuxit ihop.

Håll området kring växterna fritt från ogräs. Ogräsfri jord är av största betydelse för en lyckad plantering. Ogräset stjäl vatten och näring och om ogräset inte tas bort i tid blir det svårbekämpat och kan kväva växten. Kontrollera behovet av ogräsrensning varje vecka, det är lättare att rensa bort ett litet ogräs. Var särskilt uppmärksam på rotogräs som annars
snabbt kan få fäste.

Runt nyplanterade träd bör så stor yta som möjligt hållas fri från växtlighet för att
undvika konkurrens om vatten och näring. Alternativt planteras en marktäckare med
måttliga vatten- och näringsanspråk under.

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm