Planterings- och skötselråd för plantskoleväxter

Följande råd är huvudsakligen hämtade ur svenska plantskolors Allmänna råd för hantering,
plantering och skötsel av plantskoleväxter.

Valet av vår- eller höstplantering beror både på vilken växttyp det är (lövfällande/städsegrön), men också om det är barrotade växter eller om de har levererats med jordklump.

Krukodlade växter kan i princip planteras under hela året, så länge marken inte är tjälad.

Perenner planteras med fördel tidig vår eller tidig höst. De kan även planteras sommartid men då är bevattningsbehovet betydligt större. Undvik sen höstplantering.

Lövfällande växter med klump planteras vår eller sen höst. På våren från det att tjälen gått ur jorden tills bladen börjar slå ut. Under hösten sträcker sig planteringssäsongen från oktober tills tjälen sätter stopp. Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Populus, Salix och Quercus planteras på våren eller mycket sent på hösten, då de behöver längre tid för att avmogna innan
de kan grävas upp på plantskolan.

Städsegröna växter med klump planteras vår eller tidig höst. De bör inte planteras senare än slutet av oktober i södra Sverige, slutet av september i Mellansverige och från halva augusti till halva september i norra Sverige beroende på klimatzon. Det är viktigt att de hinner utveckla nya rötter på den nya växtplatsen innan kylan kommer.

Barrotade lövfällande växter planteras tidig vår eller sen höst. Planteringstiden på våren sträcker sig från att tjälen gått ur marken tills knopparna börjar spricka, och på hösten från oktober tills marken är tjälad. Kylförvarade plantor kan under våren planteras till och med början av juni. Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Populus, Salix och Quercus planteras på våren eller mycket sent på hösten, efter 15 november. De behöver längre tid för att avmogna innan de kan grävas upp på plantskolan.

Barrotade, städsegröna häckplantor planteras tidig vår.

Växter som planteras på platser nära sin härdighetsgräns gynnas generellt av
vårplantering. Då är de i fas med den nya växtplatsens klimat vid knoppsprickning.

Växter är levande material och det bästa är att plantera inom en till två dagar efter leverans. I väntan på plantering är det viktigt att skydda växterna. Förvara växterna svalt i skydd från sol och vind och håll dem fuktiga.

Jorden: Jord av bra kvalitet är en förutsättning för att växten ska trivas och utvecklas bra. Jorden ska vara porös så att rötterna kan utvecklas och markens biologiska liv kan fungera. Dräneringen ska vara god så att vatten kan passera obehindrat i hela jordprofilen. I en tät lerjord kan det råda brist på syre. En bättre dränering kan uppnås genom att vatten dikas eller leds bort på annat sätt. Genom att plantera växterna på en upphöjning med tillförd mullhaltig jord kan växten lättare få tillgång till syre. Om befintlig jord är av bra kvalitet och finns i tillräcklig mängd, är det oftast bäst att plantera direkt i den. Fördelen med naturligt bildad jord är att det finns ett värdefullt biologiskt liv och en stabil struktur och mullhalt. Översta jordskiktet (30-50 cm) i en befintlig jord kan vid behov förbättras genom inblandning av mullhaltigt material. Mull ska inte tillföras på större djup eftersom den då kan ruttna, bilda metangas och skada rötterna. I situationer där marken är packningsskadad eller på annat sätt olämplig för växterna, kan det vara nödvändigt att bygga en helt ny växtbädd med tillförd jord. Ogräsfri jord är av största betydelse för en lyckad plantering. Ogräset stjäl vatten och näring och om ogräset inte tas bort i tid blir det svårbekämpat och kan kväva växten.

Växtbäddens djup och bredd
Växtrötterna utvecklar sig i både sid- och djupled men allra mest i sidled. Därför ska utrymmet i sidled vara väl tilltaget. Sammanhängande växtbäddar är alltid bättre än isolerade växtgropar. En generell regel är att ett medelstort träd kräver minst 7-8 kubikmeter tillgänglig jord för att kunna utvecklas optimalt. Större träd behöver mer och mindre träd klarar sig med mindre jordvolymer. Buskar, häckar och perenner behöver inte lika stort utrymme för rötterna som träd. För buskar ska växtbädden vara porös till minst 60 cm djup. För perenner kan den vara något grundare bearbetad. Minimimått (bredd x djup i cm) som vägledning: Träd, rosor, rhododendron, klätterväxter, solitärbuskar: 80 x 60 cm. Prydnadsbuskar, bärbuskar, barrväxter, häckplantor, större perenner: 40 x 60 cm. Medelstora och små perenner: 30 x 40 cm.

Planteringsdjup
Rätt planteringsdjup ger växterna de rätta förutsättningarna att snabbt bilda rötter och etablera sig. Alltför djup plantering leder till syrebrist för rötterna och försvårar etableringen. Träd med jordklump ska planteras med rotklumpens översida i marknivå. Barrotade växter planteras med rothalsen i marknivå. Undantag är arter av Salix och Populus som planteras på 10-20 cm djup. Klematis (dock ej atragene-klematis) och förrädlade rosor är också undantag. De planteras med rothalsen respektive förädlingsstället ca 10 cm under markytan.

För att inte växter med tunga jordklumpar ska sjunka efter planteringen måste
planteringsgropens botten vara stabil. Just där rotklumpen ska placeras ska gropens botten vara packad och bestå av enbart mineraljord. Runt om, där rötterna ska bre ut sig, ska jorden vara porös. Består växtbäddens botten av ditforslad jord eller om den av annan anledning inte är stabil ska tunga växter planteras 5-10 cm ovan markytan då de sjunker när jorden sätter sig.

Vattna
Rötterna ska vara fuktiga när de sätts ner i jorden. Detta gäller både växter odlade i kruka, med klump och som ska planteras barrotade. En torr jordklump suger inte åt sig vatten efter plantering ens vid riklig vattning eller kraftigt regn. Bästa sättet är att doppa klumpen i en balja med vatten tills det slutar bubbla. Vattna direkt efter plantering och håll sedan jorden väl genomfuktad.

Kontrollera jordens fuktighet minst en gång i veckan, under varma perioder oftare. Efter etablering, vanligtvis från och med tredje säsongen, kan vattning begränsas till torra perioder. Vattna alltid så att jorden blir fuktig på djupet. Olika jordar behöver olika mycket vatten. Väldränerade jordar behöver vattnas oftare än en dåligt dränerad. På dåligt dränerade jordar finns risk att vattnet blir stående och kväver rötterna.

Gödsla
Gödsla inte under första säsongen. Rötter växer lättare ut i jord med lågt näringsinnehåll. Tidigt den andra våren börjar gödslingen med ett välbalanserat och komplett gödselmedel, gärna långtidsverkande. Komposterad stallgödsel är ett bra alternativ som även gynnar jordens struktur och mikroliv, ett fem cm tjockt lager kan vara lagom. Gödsla fortsättningsvis varje vår tills planteringen vuxit ihop.

Rensa ogräs
Kontrollera behovet av ogräsrensning varje vecka, det är lättare att rensa bort ett litet ogräs. Var särskilt uppmärksam på rotogräs som annars snabbt kan få fäste.

Håll jorden öppen runt träd
Runt nyplanterade träd bör så stor yta som möjligt hållas fri för att undvika konkurrens om vatten och näring. Alternativt planteras en marktäckare med måttliga vatten- och näringsanspråk under.

© Copyright 2019 Plantskolan i Ängelholm